Project Description

Het project Holwerd aan Zee

Het project Holwerd aan Zee komt in een volgende fase terecht. Een groot deel van de benodigde financiële middelen is binnen en het zicht op de nog resterende gelden is gunstig. Op 16 december 2020 hebben de Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en het Wetterskip Fryslân hun samenwerking bekrachtigd door het ondertekenen van een intentieovereenkomst.

In deze intentieovereenkomst spreken zij af de plannen voor de realisatie van Holwerd aan Zee verder uit te werken. Daarbij gaat het om de fysieke maatregelen in het gebied, zoals het verplaatsen van het parkeerterrein, het maken van de schutsluis en regelwerk door de dijk, de aanleg van de toegangsgeul en het getijdemeer, de vispassages, vogelbroedeilanden en de boulevard.

Start – en informatiebijeenkomsten

Op dinsdagavond 17 december 2019 en op maandag 13 januari 2020, van 20:00 – 21.30 uur, hebben voor grondeigenaren- en gebruikers twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden in de Multi Functionele Accommodatie ‘De Ynset’ in Holwerd.

De bijeenkomsten stonden in het teken van de volgende fase van het project Holwerd aan Zee en de kansen en mogelijkheden die het project gaat bieden voor eigenaren en pachters in het betrokken gebied. Het programma bestond naast een toelichting op de voortgang van het project, uit een introductie op het aankoop- en ruilproces van de benodigde grond, het voorstellen van het projectteam en het verschaffen van informatie over de verdere planning van het proces.

Gesprekleider

Op verzoek van de Werkgroep Holwerd aan Zee heeft Mei Klaas als avondvoorzitter de Start- en informatiebijeenkomsten begeleidt over het project Holwerd aan Zee. Met zijn ervaring met het provinciaal bestuur, het werken in projecten en zijn vaardigheid om ook de -Friese- taal van ondernemers te spreken en te verstaan heeft hij nuttige bijdrage kunnen leveren aan de bijeenkomsten.