Project Description

Samen Bijdragen aan een Krachtig en Prachtig Winkelgebied Oosterwolde

Op 18 december 2019 is het Eindrapport “Samenwerken aan een Krachtig en prachtig Winkelgebied van Oosterwolde” aan de Stuurgroep Winkelgebied Oosterwolde (WO) aangeboden. Dit rapport, geschreven door Mei Klaas, vormde de opbrengst van het proces dat was ingezet om gezamenlijk met ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente in vertrouwen verder te werken aan een prachtig en krachtig winkelhart van Oosterwolde. Daarmee is een basis gelegd voor een coöperatieve aanpak van het ‘gehele centrum’ van Oosterwolde. In een routekaart is aangegeven welke concrete acties verder nodig zijn.

Op 24 februari 2020 heeft de Stuurgroep WO, op een gemeenschappelijk avond met de Commerciële Club Ooststellingwerf, het eindrapport aan de achterban gepresenteerd. Evenals bij de werksessies, die 21 november en 9 december 2019 hebben plaatsgevonden, bleek ook hier brede steun te bestaan om aan de slag te gaan van de voorgestelde actiepunten,

Een van de punten betreft het onderzoeken van de kansen voor het oprichten van een BIZ. Het winkelgebied Oosterwolde kent al enige jaren een Ondernemersfonds dat wordt gevuld door Reclamebelasting. Daarvoor is een convenant afgesloten met de gemeente Ooststellingwerf. Het beheer en uitvoering van het fonds valt onder Oosterwolde Promotion. Er is echter breed draagvlak om, met het oog op het ontvlechten geldstromen, het bevorderen van de onafhankelijkheid en transparantie, een zelfstandige organisatie op te richten. Bij voorkeur in samenhang met het nog op te richten CMO. Nu de Vereniging Vastgoedeigenaren Winkelgebied Oosterwolde ook is vertegenwoordigd in de stuurgroep wordt onderzocht of er draagvlak bestaat voor het oprichten van een BIZ voor winkelgebied van Oosterwolde. Dit als alternatief voor de huidige Reclamebelasting die enkel de gebruikers van het pand aanslaat en niet de vastgoedeigenaren.

Biznessplan Bedrijven InvesteringsZone Oosterwolde

De procedure om een BIZ  op te richten kent meerdere stappen. Voor het doorlopen van de BIZprocedure is medewerking van de gemeente een vereiste. Zonder die medewerking kan er geen officiële draagvlakmeeting plaatsvinden en geen BIZ-verordering worden vastgesteld. In opdracht van de Stuurgroep WO heeft Mei Klaas, in de periode mei tot en met augustus, met de Werkgroep BizO het Biznessplan BizO opgesteld. Daarin staat beschreven wat de ambities en plannen zijn, hoeveel geld daarvoor nodig is en wie daaraan bijdragen. Door proefpeilingen te houden over het ontwerp Biznessplan is inzicht gekregen in het draagvlak onder de toekomstige heffingsplichtigen. De stuurgroep WO heeft daaruit opgemaakt dat er lokaal breed draagvlak lijkt te bestaan voor het invoeren van de BizO. Vertrouwend daarop het de stuurgroep het Biznessplan BizOosterwolde vastgesteld en op 7 september 2020 bij de gemeente Ooststellingwerf ingediend.

Draagvlak BizOosterwolde

Het College van B&W en de gemeenteraad hebben in oktober 2020 ingestemd met het Biznessplan BizO. Van 14 november – 30 november 2020 heeft de officiële draagvlakmeeting plaatsgevonden. Mei Klaas zal in deze fase ondersteuning verlenen bij het informeren van de raadsfracties en van de heffingsplichtigen die meedoen aan de draagvlakmeeting. Zo is onder meer de Biz folder opgesteld. Op 11 december 20202 kon de gemeente bekend maken dat er ruim voldoende draagvlak bestond voor het invoeren van de BizO. Aansluitend hierop heeft Mei Klaas meegedacht over een passende organisatie die zal bestaan uit het Platform Winkelgebied Oosterwolde en de nieuw op te richten Stichting BizO. In januari 2021 is de BizO van start ge gaan en is begonnen met het uitvoeren van de plannen voor het Winkelgebied Oosterwolde.