Project Description

Meepraten

Al sinds het opstellen van de Detailhandel Structuurvisie Oosterwolde 2007 wordt gewerkt aan de toekomst van het centrum van Oosterwolde. Verschillende visies en plannen zijn sindsdien gepresenteerd, waaronder het Masterplan Oosterwolde-Centrum/Venekoten Noord, dat in 2014 is vastgesteld. In 2017 heeft Oosterwolde Promotion samen met de gemeente Ooststellingwerf en de Commerciële Club Ooststellingwerf aan het Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) gevraagd om een “actieplan toekomstbestendig centrum Oosterwolde” op te stellen. In 2018 is de Gebiedsvisie Oude Dorp Oosterwolde opgesteld en aansluitend is gestart met de voorbereiding van het Bestemmingsplan Oude Dorp. Op 1 juli 2019 heeft het gemeentebestuur besloten deze procedure te staken.

Om het proces rond het centrum van Oosterwolde niet stil te laten vallen is Mei Klaas door de Stuurgroep Winkelgebied Oosterwolde gevraagd om, met zijn kennis, ervaring en vaardigheden, als procesbegeleider en onafhankelijk adviseur op te treden. Inzet was om gezamenlijk met ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente in vertrouwen samen verder te werken aan een prachtig en krachtig winkelhart van Oosterwolde, een basis te leggen voor een coöperatieve aanpak van het ‘gehele centrum’ van Oosterwolde en in een routekaart aan te geven welke stappen daarvoor nodig zijn.

Meedenken

Het proces bestond uit drie fasen. In de eerste fase is na het startoverleg met de opdrachtgever ingezet op deskresearch van relevante documentatie. Verder zijn gesprekken gevoerd met de acht leden van de stuurgroep en met elf sleutelfiguren, i.c. ondernemers, eigenaren en bewoners uit het betrokken gebied. De uitkomsten daarvan zijn besproken met de Stuurgroep Winkelgebied Oosterwolde. In de tweede fase zijn twee werksessies georganiseerd met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en consumenten waarin de resultaten uit de eerste fase zijn besproken en ‘getoetst’ aan de actuele stand van zaken. Tevens is ingespeeld op de kansen die de Friese Retailagenda 2018 – 2020 biedt. De uitkomsten zijn met de stuurgroep besproken. In de derde fase is op basis van alle resultaten het Eindrapport “Samenwerken aan een Krachtig en prachtig Winkelgebied van Oosterwolde” opgesteld dat is besproken met de stuurgroep. Het bevat concrete acties, onder meer om een passende organisatievorm op te zetten die in staat is om de routekaart uit te voeren en te monitoren en om de continuïteit van het verdere proces voor de toekomst te waarborgen. Samenwerken is daarbij van evident belang. Individueel zal het niet lukken om de missie en visie te realiseren.

Meewerken

Om tot een voortvarende aanpak te komen om de visie in de daden om te zetten en de continuïteit voor de toekomst te borgen zal, als vervanger van de stuurgroep, het Centrum Management Oosterwolde (CMO) moeten worden opgericht. Dit sluit aan bij de aanbevelingen om de samenwerking met de vastgoedsector te intensiveren, een centrummanagementorganisatie op te richten en een centrummanager aan te stellen. Het CMO kan plannen initiëren en organiseren en met inschakeling van werkgroepen activiteiten en ondersteuning van de centrummanager projecten laten uitvoeren en faciliteren. De aan te stellen centrummanager zal daarbij als antenne en verbinder opereren. In samenhang met het CMO kan een nieuwe uitvoeringsorganisatie worden opgezet voor het Ondernemersfonds Oosterwolde. Het is nu aan de ondernemers en vastgoedeigenaren uit Oosterwolde om samen met de gemeente Ooststellingwerf aan de slag te gaan. Het persbericht van 27 december 2019 spreekt daar ook over. Met andere woorden er is nog veel werk aan de winkel.