Project Description

Evaluatieonderzoek en effectmeeting.

In opdracht van de gemeente Opsterland heeft Mei Klaas in het eerst kwartaal 2019 een evaluatieonderzoek verricht naar het sinds 2015 in Opsterland gevoerde detailhandelsbeleid. Daarbij is ook gekeken naar de effecten van het centrummanagement in Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp.

Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers de WHI Gorredijk, de Ondernemersvereniging Beetsterzwaag en de Ondernemersvereniging Ureterp. Tevens is gesproken met de centrummanagers die  in Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp actief zijn en met de betrokken beleidsambtenaren van de gemeente Opsterland.

Friese Retailagenda 2018 -2020

De Friese Retail aanpak is een initiatief van de provincie Fryslân, de Friese gemeenten en MKB-Noord/VNO-NCW, waarbij wordt samengewerkt met brancheorganisaties, banken, vastgoed eigenaren, winkeliersverenigingen c.a. De centrale ambitie van deze aanpak is de realisatie van “goed functionerende, aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelgebieden in een veranderend Retail landschap”.

Ingezet wordt op een gezonde retailmarkt (terugdringen van overcapaciteit winkelmeters en leegstand), het versterken van het ondernemerschap, het creëren van reuring (versterken van uitstraling, beleving en aantrekkelijkheid van winkelgebieden) en het professionaliseren van de promotie (profilering en duidelijke positionering van winkelgebieden).

In de loop van 2018 heeft het College van B&W van Opsterland besloten zich te verbinden aan de Friese Retailagenda door deze te ondertekenen tijdens de VFG vergadering op 22 november 2018. Hiermee wordt mogelijk om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar de kansen en bedreigingen van de winkelgebieden in Opsterland. Ook kan gebruik worden gemaakt van een provinciale subsidieregeling voor concrete projecten/initiatieven en komen er mogelijk middelen beschikbaar van het Rijk voor de uitvoering van de Retailagenda. In het kader van de evaluatie is ook gekeken naar de impact op en de kansen van de Friese Retailaanpak 2018-2020 voor het toekomstige detailhandelsbeleid in de gemeente Opsterland.

Eindrapport

Naast een terugblik met conclusies over het gevoerde beleid is in de vorm van een hoofdstuk met aanbevelingen ook een vooruitblik geschetst van het toekomstige detailhandelsbeleid en het functioneren van het centrummanagement. Het eindrapport is medio maart bij de gemeente opgeleverd.