Project Description

Mee praten

Medio september 2014 heeft Mei Klaas een aantal malen met een vertegenwoordiging van het bestuur van de Groningen City Club (GCC) gesproken over het oplossen van een acuut personeel probleem. Met het tussentijds vertrek van de voorzitter van de GCC en de City manager Groningen dreigde de uitvoering van enkele werkzaamheden in de knel te komen. Mei Klaas heeft mee gepraat over een mogelijke aanpak van de problemen.

Mee denken

Naar aanleiding van de gesprekken heeft Mei Klaas meegedacht over de toekomstige organisatiestructuur van de GCC. De huidige organisatie is doorgelicht en de bevindingen zijn verwoord het eindrapport De Groningen City Club: “Niet terug naar af, maar voorwaarts”. In rapport zijn ook verbetervoorstellen opgenomen. Op verzoek van het bestuur heeft Mei Klaas in januari 2015 een stappenplan opgesteld, aan de hand waarvan het transitieproces kan worden uitgevoerd. Het bestuur is nu volop bezig hier uitvoering aan te geven . In juni zullen de definitieve voorstellen aan de leden van de GCC worden voorgelegd.

Mee helpen

Mei Klaas heeft het bestuur van de GCC van september tot en met december 2014 ondersteund bij de uitvoering van haar taken.  Zo heeft hij het project City Management Groningen aangestuurd en heeft Mei Klaas het proces rond de verzilvering van de trekkingsrechten 2015 van de GCC bij het Fonds Ondernemend Groningen begeleid. Mei Klaas was daarvoor één dag per week werkzaam zijn op het Stafbureau van de GCC, dat gevestigd is aan de Grote Markt in Groningen. Op verzoek van het  bestuur is Mei Klaas ook in januari 2015 nog voor de GCC aan de slag geweest.

Groningen City Club

De Vereniging Groningen City Club is een moderne ondernemersvereniging van en voor ondernemers in de Groninger binnenstad. De GCC telt circa 400 leden uit vrijwel alle branches. Op de website staat meer informatie over de GCC.